พวกเรา บริษัทสโมสรฟุตบอลเซเรโซ โอซากา จำกัด(ต่อจากนี้จะใช้คำว่าบริษัท) มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ในความไว้วางใจแก่ลูกค้า และบริษัทจะสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยทำความเข้าใจในความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติ

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและข้อบัญญัติกระทรวง และจะจัดการกับข้อมูลตามความเหมาะสมและจะปรับปรุงการจัดการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปอย่างซื่อสัตย์และเหมาะสม
บริษัทจะชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจะรับรองว่าพนักงานของบริษัททุกคนได้ทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้บริษัทยังจะให้คู่สัญญาและกลุ่มอื่น ที่จะจัดการกับข้อมูลดังกล่าวในทางที่เหมาะสม
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจนที่สุด และจะเปิดเผยหรือปกปิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อขอบเขตในการใช้งาน
บริษัทจะมีมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการรั่วไหล, สูญหาย และปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งหมายในการจัดการข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัย
บริษัทจะยอมรับ ข้อกำหนดในการติดต่อที่บริษัทให้ไว้ จากการร้องขอจากตัวลูกค้าเองในการเปิดเผย, แก้ไข, เพิ่มเติม, นำออก, ยุติการใช้งานหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัท และบริษัทจะตอบสนองกับข้อเรียกร้องดังกล่าวด้วยความเชื่อที่ดีและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติ

2. วัตถุประสงค์ในการใช้และอื่นๆ

วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ข้อมูลและการบริการแก่ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายตั๋วเข้าชม, ของที่ระลึก และอื่นๆ
เพื่อให้ข้อมูลและการบริการแก่ตัวบุคคลที่ลงทะเบียนในกิจกรรมที่มีของรางวัล
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวการตารางของทีม และตารางการแข่งขัน และส่งการแจ้งเตือนการให้บริการ
เพื่อให้การดำเนินการการสมัครเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับเซเรโซ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนบัสทัวร์ และการให้บริการ
เพื่อให้การดำเนินงานการสมัครเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโรงเรียนฟุตบอล และดำเนินงานตรวจสอบค่าเล่าเรียนรายเดือนและการให้บริการ
และเพื่อให้บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ เซเรโซ โอซากา

การเปิดเผยและให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 2 และในกรณีดังต่อไปนี้

ข้อยกเว้น:
กรณีการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกร้องขอจากกฏหมายและข้อบัญญัติ
กรณีความจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้นเพื่อปกป้องชีวิตของตัวบุคคล, ปกป้องพวกเขาจากอันตราย หรือปกป้องทรัพย์สินของพวกเขา และกรณีที่จะเป็นความยุ่งยากที่จะได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรณีได้รับอนุญาตในการได้รับข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดเผย/ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลที่สาม
กรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกเปิดเผยหรือให้ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
กรณีมีความจำเป็นสำหรับองค์กรอย่างเช่นรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือทีมงานภายนอกของพวกเขาในการดำเนินงานของการบริหารภาครัฐ โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวและในกรณีการได้รับอนุญาตจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องที่อาจจะรบกวนการบริหารงานของรัฐบาล

3.บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 2 และในกรณีดังต่อไปนี้

ข้อยกเว้น:
กรณีการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกร้องขอจากกฏหมายและข้อบัญญัติ
กรณีความจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้นเพื่อปกป้องชีวิตของตัวบุคคล, ปกป้องพวกเขาจากอันตราย หรือปกป้องทรัพย์สินของพวกเขา และกรณีที่จะเป็นความยุ่งยากที่จะได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรณีได้รับอนุญาตในการได้รับข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดเผย/ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลที่สาม
กรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกเปิดเผยหรือให้ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
กรณีมีความจำเป็นสำหรับองค์กรอย่างเช่นรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือทีมงานภายนอกของพวกเขาในการดำเนินงานของการบริหารภาครัฐ โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวและในกรณีการได้รับอนุญาตจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องที่อาจจะรบกวนการบริหารงานของรัฐบาล

4. การเปิดเผยข้อมูล

หากได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัท บริษัทจะตอบสนองต่อคำร้องขอเหล่านั้นในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม หลังดำเนินงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอในการเปิดเผยข้อมูลและกรณีอื่นๆด้วยเหตุผลเนื่องด้วยกฎหมายและข้อบัญญัติ

5. การแก้ไข, การเพิ่มเติม, การลบ และอื่นๆ

หากได้รับการร้องขอให้แก้ไข, เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับมา และถ้าข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดที่ไม่เป็นจริง บริษัทจะแก้ไข เพิ่มหรือลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม

6. การยุติการใช้งานและลบข้อมูล

หากได้รับการร้องขอให้ยุติการใช้งานหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับมา บริษัทจะหยุดการใช้งานหรือลบมันในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม

7. วิธีการและการติดต่อสำหรับการร้องขอให้ยอมรับการเปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ

การร้องขอที่ถูกกำหนดไว้ในข้อ 4, 5 และ 6 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับมา จะได้รับการตอบรับด้วยวิธีการดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทอาจจะไม่ยอมรับการร้องขอเพื่อเปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ หากไม่ทำตามวิธีการข้างต้น

วิธีติดต่อเรา

โปรดติดต่อโดยโทรศัพท์, โพส หรือ อีเมลล์ ตามสถานที่ติดต่อที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้
(โปรดระบุรายละเอียดในเรื่องที่จะสอบถามหรือร้องขอให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)
รายละเอียดของขั้นตอนเพื่อให้ได้ตอบรับการร้องขอจะถูกเตรียมไว้เมื่อคุณได้สอบถามตามสถานที่ติดต่อด้านล่างนี้ คุณต้องยื่นเอกสารคำขอในรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้ พร้อมเอกสารยืนยันตัวบุคคล เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ(หรือตัวแทน) การตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกส่งถึงคุณหลังการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งจะใช้ระยะเวลาพอสมควร โปรดทราบว่าคุณอาจจะถูกถามข้อมูลส่วนตัวในตอนที่การสอบถามได้รับการตอบรับตามความจำเป็นเพื่อค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โปรดทราบว่าเอกสารที่ถูกส่งไปในช่วงเวลาร้องขอให้เปิดเผย, ปรับปรุง, เพิ่มเติม, ลบ หรือหยุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับเอกสารยืนยันตัวบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบตัวตนจะไม่คืนกลับมา และโปรดทราบว่าไม่มีการร้องขอใดที่จะได้รับโดยตรงจากที่ทำการของบริษัท

สถานที่ติดต่อ

กลุ่มสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท สโมสรฟุตบอลโอซากา จำกัด
คินโจ สเตเดียม, 1-1 สวนสาธารณะนางาอิ, เขต ฮิงาชิซุมิโยชิ, โอซากา 546-0034

โทรศัพท์: (06)6609-3750
อีเมลล์: sakura@cerezo.jp

การตรวจสอบตัวตนของคุณหรือตัวแทน

เอกสารในการยื่นเพื่อร้องขอในการเปิดเผย, แก้ไข หรือหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มการร้องขอในการการเปิดเผย, แก้ไข หรือหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เราจะเตรียมข้อมูลให้คุณในเวลาสอบถาม)
เอกสารสำหรับยืนยันตัวบุคคล(กรณาส่งเอกสารยืนยันตัวบุคคลฉบับสำเนามีที่ขึ้นต้นด้วยชื่อและที่อยู่)
(A) หนึ่งในข้างต้นต่อไปนี้ที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวบุคคล
ใบขับขี่
หนังสือเดินทาง
บัตรลงทะเบียนสถานที่อยู่เบื้องต้นที่มีรูปถ่าย
สมุดทะเบียนผู้พิการ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนคนต่างด้าว
(B) สองในข้างต้นต่อไปนี้ที่ไม่มีรูปถ่ายยืนยันตัวบุคคล
ใบรับรองประกันสุขภาพ
สมุดบำนาญ
ทะเบียนบ้านฉบับย่อหรือฉบับเต็ม
หนังสือรับรองตราประทับ(ออกภายในสามเดือน): หากคุณใช้ หนังสือรับรองตราประทับ คุณต้องส่งฉบับจริงมาให้บริษัทด้วย
นอกจากนี้ในกรณีการร้องขอจากตัวแทน ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ตัวแทนจำเป็นต้องส่งเอกสารนอกเหนือจาก(A) หรือ (B)ในข้อ 2 ในเอกสารตาม (C) และ (D)
(C) ทะบียนบ้านฉบับเต็มของตัวแทน(ออกภายในสามเดือน) เพื่อตรวจสอบตัวตนของตัวแทน
ถ้าตัวแทนเป็นทนายความ สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้
ถ้าตัวแทนเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย สิทธิ์การเป็นตัวแทนจำป็นที่จะต้องตรวจสอบ และตัวแทนจำเป็นที่จะต้องส่งจดหมายมอบอำนาจในรูปแบบตามที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งต้องมีตราประทับของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยข้อมูล(บุคคลที่ทำการร้องขอ)ที่จะทำไปใช้ เช่นเดียวกันกับหนังสือรับรองตราประทับ และสำเนาคำตัดสินของศาลครอบครัว เพื่อเป็นหลักฐานในการเป็นผู้ปกครองของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยข้อมูล(บุคคลที่ทำการร้องขอ)
เช่นเดียวกัน บริษัทอาจจะติดต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวด้วยโทรศัพท์ เพื่อยืนยันความถูกต้อง
โปรดทราบว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันอาจมีการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
สร้างเมื่อ 1 เมษายน 2005
บริษัท สโมสรฟุตบอล โอซากา จำกัด